TOP
Odszkodowania

Wypadek w rolnictwie – kiedy przysługuje odszkodowanie z KRUS

Odszkodowanie wypadek w rolnictwie

Wypadek w rolnictwie – kiedy przysługuje odszkodowanie z KRUS.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznych rolników „za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności. Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek w rolnictwie musi do niego dojść w niżej podanych okolicznościach:

1) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony (rolnik) prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub

2) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, albo w drodze powrotnej, lub

3) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, lub

4) w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt 3, albo w drodze powrotnej.

Jeżeli dojdzie do wypadku w rolnictwie poszkodowany lub inna osoba powinni:

  • zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, w miarę możliwości sfotografować miejsce zdarzenia i uszkodzone przedmioty;

  • wskazać świadków wypadku i odebrać od nich oświadczenia o zdarzeniu;

  • dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;

  • zgłosić wypadek najbliższej placówce terenowej KRUS w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia.

Zgłoszenie wypadku winno być dokonane na formularzu KRUS SR-23.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje: ubezpieczonemu rolnikowi (domownikowi), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, oraz członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.

O jednorazowe odszkodowanie nie można ubiegać się jeżeli poszkodowany spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub będąc w stanie nietrzeźwości, lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.

Przesłanką otrzymania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku w rolnictwie jest powstanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Stałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które nie rokuje poprawy. Natomiast długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, które może ulec poprawie.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej ustala się w zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 ustawy. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przyznaje się proporcjonalnie do określonego przez lekarza procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Należy pamiętać, że od decyzji wydanej przez KRUS przysługuje odwołanie.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń