TOP
Blog Odszkodowania

Wypadek przy pracy – odpowiedzialność pracodawcy

Wypadek w pracy Odszkodowanie

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych; podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia; w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. (art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., nr 167, poz. 1322),

W sytuacji gdy pracownik ulegnie wypadkowi przy pracy może dochodzić roszczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz roszczeń uzupełniających od pracodawcy.

Wobec tego, iż świadczenie wypłacane przez pracodawcę mają charakter uzupełniający w pierwszej kolejności należy wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty świadczeń odszkodowawczych jeżeli świadczenia wypłacone z ZUS nie pokrywają całej szkody pracownika.

Poszkodowany pracownik może żądać od pracodawcy:

  1. zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, określoną na podstawie stwierdzonego przez lekarza uszczerbku na zdrowiu
  2. odszkodowania za szkodę majątkową np. za koszty leczenia, specjalnej opieki, utraconego zarobku, przyuczenia do nowego zawodu, dojazdów do lekarza
  3. renty

Renta przysługuje pracownikowi, jeżeli na skutek wypadku przy pracy utracił on całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Zwiększone potrzeby poszkodowanego to np. koszty leczenia. 

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy uregulowana jest przepisami kodeksu cywilnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca ponosi na zasadzie winy (art. 415 k.c. w związku z art. 300 k.p.) odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy. Odpowiedzialność pracodawcy będzie miała miejsce gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków. Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku przy pracy unormowana jest wykazaniem, iż w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji prowadziło do wypadku, albo że istniejące realnie zagrożenia przy jej wykonaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę, czy też takie zagrożenia nie zostały zniwelowane.

Aby wystąpić z roszczeniem do pracodawcy muszą zostać spełnione poniższe przesłanki:

1) wystąpiła szkoda (obrażenia ciała),

2) szkoda powstała na skutek zawinionego przez pracodawcę zaniechania, np. Brak szkolenia BHP, wykonywanie pracy na uszkodzonej maszynie,

– pomiędzy przesłanką 1 i 2 istnieje związek przyczynowy np. Jeżeli obrażenia ciała powstały na skutek wykonywania pracy na uszkodzonej maszynie.

Wypadek w pracy odszkodowanie

Odszkodowanie za wypadek przy pracy jest jednym z najczęstszych rodzaju spraw z którymi zwracają się do nas Klienci. Nasza kancelaria pomaga dochodzić odszkodowania od pracodawcy lub ZUS.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń