TOP
Odszkodowania

Upadek na nierównym chodniku, jak dochodzić zadośćuczynienia?

Pani Anna w dniu 16 czerwca 2014r. szła chodnikiem przy ul. Prostej w miejscowości X. Kilka płytek chodnika było pokruszonych, po wejściu na nie Pani Anna upadła i złamała rękę.

Pani Anna może wystąpić do zarządcy chodnika o stosowne zadośćuczynienie, bowiem do uszczerbku na zdrowiu doszło z winy podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika w należytym stanie. Odpowiedzialność zarządcy chodnika, jest odpowiedzialnością deliktową z art. 415 k.c. polega na zasadzie winy. Zatem szkoda musi powstać na skutek zawinionego działania lub zaniechania podmiotu odpowiedzialnego, pomiędzy szkodą a tym zawinionym działaniem lub zaniechaniem podmiotu odpowiedzialnego, musi zachodzić adekwatny związek przyczynowy.

Zarządca chodnika jest odpowiedzialny za szkodę doznaną przez Panią Annę na skutek zdarzenia z dnia 16 czerwca 2014 r. bowiem doznała ona szkody na skutek upadku na nierównym chodniku, za które utrzymanie odpowiedzialny jest właśnie zarządca. 

Wina zarządcy przejawia się w braku zapewnienia bezpieczeństwa na chodniku dla pieszych, tj. braku utrzymania w należytym stanie określonej powierzchni. Zaniechanie zarządcy doprowadziło do uszczerbku płytek na chodniku dla pieszych, które spowodowało potknięcie się i upadku Pani Anny oraz powstania obrażeń ciała.

W przypadku Pani Anny spełnione zostały więc przesłanki powstania odpowiedzialności deliktowej, (której wykazanie jest konieczne) bowiem:

  • wystąpiła szkoda (obrażenia ciała),
  • szkoda powstała na skutek zawinionego przez podmiot zobowiązany zaniechania, tj. braku utrzymania w należytym stanie chodnika, który był udostępniony publicznie, tj. zaniechanie napraw, które doprowadziły do ubytku płytek na chodniku dla pieszych, czego skutkiem był upadek Pani Anny,
  • pomiędzy powstaniem szkody a zawinionym działaniem podmiotu odpowiedzialnego istnieje normalny (adekwatny) związek przyczynowy, bowiem wobec braku utrzymania w należytym stanie chodnika doszło do upadku Pani Anny.

Swoje roszczenia Pani Anna powinna skierować do zarządcy chodnika w terminie nie dłuższym niż 3 lata. Tego rodzaju szkody przedawniają się  terminie 3 lat od dnia dowiedzenia się o podmiocie odpowiedzialnym, tj. o zarządcy chodnika.

Zdarzają się przypadki, że zarządca chodnika zatrudnia osoby odpowiedzialne za utrzymanie chodnika w należytym stanie. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce roszczenie należy zgłosić do tego podmiotu.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie chodników z pominięciem drogi sądowej jest prawie niemożliwe. Podmioty te najczęściej po otrzymaniu zgłoszenia od poszkodowanego odmawiają wypłat. Poszkodowani dopiero przed sądem mogą uzyskać odpowiednią rekompensatę za swoją krzywdę.

Sądem właściwym dla roszczenia Pani Anny będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika.

Należy pamiętać aby zadbać o odpowiednie udokumentowanie zdarzenia, np. zrobić zdjęcie miejsca zdarzenia, spisać dane świadków, wezwać karetkę na miejsce zdarzenia.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń