TOP
Odszkodowania

Roszczenie o odszkodowanie nie tylko dla bezpośrednio poszkodowanego

Windykacja Warszawa

W ostatnich miesiącach pojawiły się orzeczenia sądów, które przyznawały zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych członkom rodziny za uszczerbek na zdrowiu doznany przez ich bliskich.

Dotychczas dopuszczalne było dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych tylko odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, jeżeli wypadek miał miejsce przed sierpniem 2008 roku.

Oczywiście dochodzenie roszczenia o zadośćuczynienie nie jest procesem łatwym, ubezpieczyciele, mimo iż zmienia się linia orzecznicza, nadal stoją na stanowisku, że osobie bliskiej nie przysługuje rekompensata za znaczny uszczerbek na zdrowiu osoby bliskiej. W odpowiedzi na wezwania do zapłaty ubezpieczyciele podnoszą, iż szkody poniesione przez osoby bliskie, polegające na naruszeniu ich dóbr osobistych, stanowią następstwo naruszenia dóbr osobistych samych poszkodowanych, stąd też nie mieszczą się w zakresie odpowiedzialności cywilnej sprawcy, czyli również nie mieszczą się w odpowiedzialności ubezpieczyciela. Po otrzymaniu takiej odpowiedzi pozostaje jedynie skierowanie powództwa na drogę sądową.

Judykatura zmierza w tym kierunku, iż dobra osobiste osoby bliskiej zostają naruszone nie tylko przez jej śmierć na skutek wypadku, lecz także uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia o znacznym rozmiarze. W ocenie Sądów również dochodzi do naruszenia więzi rodzinnych pomiędzy bliskimi a poszkodowanym. W uzasadnieniach Sądu można przeczytać, że „prawo do posiadania rodziny, w której członkowie nawiązują silne, trwałe i głębokie relacje emocjonalne, społeczne i gospodarcze, co do zasady nie powinny być zakłócone, zaś zawiniona negatywna ingerencja w tę sferę stanowi naruszenie tego dobra osobistego”.

W kwestii zasadności roszczeń wypowiedział się również Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 9 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II CSK 719/15), stwierdzając, że nie ma podstaw, aby dokonywać rozróżnienia między zerwaniem więzi rodzinnej wskutek śmierci a niemożnością jej nawiązania z uwagi na poważny uszczerbek na zdrowiu, oraz przesądzając, że w każdym z tych przypadków dochodzi do naruszenia dobra osobistego, tyle że z różną intensywnością.

Zatem w sytuacji, kiedy nasz rodzic został znacznie poszkodowany w wypadku, np. na skutek wypadku nie może samodzielnie się poruszać, przysługuje nam zadośćuczynienie za brak możliwości nawiązywania prawidłowych więzi z osobą bliską. Oczywiście Sąd w każdym przypadku będzie badał czy przed wypadkiem więzi z osobą bliską były silne.

Call Now ButtonKliknij i zadzwoń